شیر یکطرفه برنجی سیم ایتالیا

شیر یکطرفه برنجی سیم ایتالیا

VALVOLA DI RITEGNO “SPRINT” CON OTTURATORE A MOLLA – PN20

سایز شیر یکطرفه Cod. Tecnico DWG
۳/۸ DA09101010
۱/۲ DA09101015
۳/۴ DA09101020
۱ DA09101025
۱٫۱/۴ DA09101032
۱٫۱/۲ DA09101040
۲ DA09101050
۲٫۱/۲ DA09101070
۳ DA09101080
۴ DA09101100

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Impiegato nei più svariati settori dell’impiantistica in condutture anti-ritorno per: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-DW.

Pressione Nominale: PN 20
Temperatura di esercizio: -10 ÷ ۱۱۰°C

 

بروز رسانی شده: اسفند 1397
مکان: تهران, ایران
ارزش: بالا در برابر کیفیت
Investors website: www.italycimvalve.ir
تماس