کرمی سیم ایتالیا
مدیر فنی و فروش

فروش و پخش مستقیم محصولات اصلی شیر سیم ایتالیا صداقت در گفتار و عرضه سریع محصولات در کنار کیفیت و قیمت رقابتی سرلوحه کار خود قرار داده ایم

BEHNAM KARAMI

همیشه بر این باور بوده ام که یکی از عوامل سعادت و خوشبختی یک ملت در گرو کار و تولید است.

 

در چرخه تولید است که مجموعه بازار پول و سرمایه تحت مدیریت سرمایه های انسانی که عامل مهم تولید می باشد تبدیل به عرضه کالا و خدمات می گردد. در این روند است که بازار اشتغال، به صورت مستقیم از تولید و غیرمستقیم در توزیع کالا و تامین نیازهای لجستیکی یک واحد تولیدی ایجاد می گردد.

 

پیامد اشتغال مفید، کاهش بزه کاری و هرز نرفتن نیروهای فعال یک جامعه را موجب، که نه تنها آسودگی دولت در مواجه با این مشکلات را باعث می گردد بلکه با پرداخت مالیات و افزایش درآمد دولت، شرایط پیشرفت و رفاه مردم فراهم می گردد..

اینجانب با چنین نگاهی به تولید روی آورد و بر اصول کیفیت، نوآوری و مشتری محوری ارکان خود را بنا نهاد. در این سالها مدیران شرکت در تحقق هرچه بیشتر این اصول سعی وافر نموده و هرگز مشکلات بر سر راه، کوچکترین خللی در اراده آنها در ادامه آن بوجود نیاورده است.

ما در شیر سیم به سرمایه های معنوی خود که همانا مشتریان محترمی هستند که در این سالها افتخار همکاری با آنها را داشته ایم ارج گذاشته و چون همیشه آماده هستیم که پیشنهادات و انتقادات آنها را در جهت بهتر شدن محصولات و خدمات خود بکار بندیم.

ما در سیستم کسب کار خود به شعار ” حق با مشتری است ” آگاهانه و متعهدانه پایبند و همیشه بر تحقق آن پا فشاری می کنیم.

اینجانب اعتقاد دارم که موفقیت و پیشرفت در یک شرکت محصول باورها و حمایت های کلیه عوامل دست اندر کار در آن مجموعه می باشد و مفتخرم که همکارانم در تحقق اصول بنیادی شرکت و تحقق شعارها پیشرو و اثر گذار بوده اند.

.

تماس